Навигация

Новини

МВР обявява конкурс за постъпване на държавна служба в ОД на МВР – Плевен на 9 длъжности от категория «Е» - полицай, за които се изисква първоначално професионално обучение

Изискванията към кандидатите и необходимите документи са публикувани в сайта на Дирекция «Човешки ресурси» - МВР в Интернет, на адрес: www.dhr.mvr.bg и на таблото за обяви на входа на ОД на МВР – Плевен.

Заявленията от кандидатите за участие в конкурса само за една от обявените позиции и документи ще се приемат в «Човешки ресурси»  при ОД на МВР – Плевен в срок от 20 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата във вестник.