Навигация

Новини

ОДМВР-Плевен обявява конкурс за постъпване на държавна служба на длъжности от категория Г - инспектор, за които не се изисква първоначално професионално обучение

Вакантните длъжности са три - младши разследващ полицай-старши разследващ полицай в РУ в ОДМВР при Отдел “Досъдебно производство”

       На основание член 180, алинея 1 и член 217 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № Iз - 1009/04.07.2006 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в МВР, Плевенската дирекция на вътрешните работи обявява конкурс за постъпване на държавна служба в МВР на вакантни длъжности от категория Г-инспектор, за които не се изисква първоначално професионално обучение. Вакантните длъжности са три - младши разследващ полицай-старши разследващ полицай в РУ в ОДМВР при Отдел “Досъдебно производство”.
         І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
         1.    Общи изисквания:
         1.1. Да са дееспособни физически лица; 
         1.2. Да имат само българско гражданство;
         1.3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, или не са освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по член 78а от Наказателния кодекс;
         1.4. Да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.

         2. Специфични изисквания:
2.1. Да притежават висше юридическо образование с образователно-квалификационна степен “магистър”, професионално направление “Право” или бакалавърска степен от Академията на МВР и стаж, както следва: 
         2.1.1. За длъжността разследващ полицай:
                  - най - малко една година юридически стаж или една година стаж като младши разследващ полицай.
         2.1.2. За длъжността старши разследващ полицай:
                  - най-малко четири години юридически стаж или три години стаж като разследващ полицай.
         2.2. Да не са по-възрастни от 40 години към датата на обявяване на конкурса /изискването не се прилага за кандидати-настоящи и бивши служители на МВР/;         
         2.3. Да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да са годни по медицински показатели за държавна служба в МВР, категория Г-инспектор;
         2.4. Да не са стажанти в МВР;
         2.5. Да притежават или да получат достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност “Поверително”.

          ІІ. Ред за подаване на документи:
         1. В 15 /петнадесет/ дневен срок от датата на публикуване на обявата във вестник „Посоки” по реда на чл. 180, ал. 3 от Закона за МВР, кандидатите, които отговарят на обявените общи и специфични изисквания, могат да подадат в сектор “Човешки ресурси” при Областна дирекция на МВР-Плевен заявление до председателя на конкурсната комисия за участие в конкурса като попълват анкетна карта по образец и представят следните документи /копия от тях/:
         1.1. Лична карта;
         1.2. Диплома /нотариално заверено копие/ за завършено висше образование /при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование/;
         1.3. Декларация, че кандидатът има само българско гражданство;
         1.4. Свидетелство за съдимост за работа в МВР;
         1.5. Удостоверяващ документ, че не е привлечен като обвиняем или не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;
         1.6. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни;
         1.7. Съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;
        1.8. Други документи, съобразно изискванията на конкурса.
        2. В срока за подаване на документи за конкурса, кандидатите следва да се явят пред съответната експертно-лекарска комисия за удостоверяване на годността им по медицински показатели за държавна служба в МВР, а експертно -лекарската комисия в същия срок по служебен път да изпрати медицинското им свидетелство до сектор “Човешки ресурси” при ОДМВР - Плевен.
         3. Не се приемат документи, подадени след срока по т. 1.
         4. В 3 /тридневен/ срок след изтичане на крайния срок за подаване на документите сектор “Човешки ресурси” при ОДМВР - Плевен ще изпрати до дирекция “Човешки ресурси” - МВР, обобщена справка за набраните кандидати, съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № Iз - 1009/04.07.2006 г.
 
          ІII. Конкурсни етапи:

         1. Тест за изследване на интелектуалните способности и познания.
             Тематичен обхват на теста за оценка на интелектуалните способности и познания:
                 - Капацитет на преработка на информацията;
                 - Пространствено ориентиране и наблюдателност;
                 - Памет;
                 - Езикова култура;
                 - Обща култура;
                 - Правни познания.
         2. Психологическо изследване.
         3. Заключително интервю.

         IV. Конкурсната процедура ще се проведе в срок до три месеца от обявяване на конкурса по реда на чл. 180, ал. 3 от Закона за МВР във вестник „Посоки” на 12 ноември 2010 година.